Czwartek, 30 marca 2023

Strona główna

Archiwum

Galerie zdjęć

Toronto rental Stereo Car subcompact Fiat Enterprise rent a weekend special

Historia miejscowości

Parafia

» Informacje» Historia parafii» Cmentarz» Schola» Chór parafialny» Fotokronika

Szkoła

» Historia szkoły» Zespół "Brzezina"» Drużyna Harcerska

Punkt przedszkolny

Koło Gospodyń Wiejskich

OSP Brzeziny

Rada Sołecka

Stowarzyszenie SBiP

» O stowarzyszeniu» Dokumenty» Działalność

Ludzie stąd

Prasa

» Pismo "Brzezina"» Gazetki szkolne» Pismo Parafialne SANCTUS» Biuletyn "Brzezina"» Prasa lokalna

Z naszej kuchni

Rozkłady jazdy

Przydatne kontakty

Informacja w sprawie naboru do przedszkola

2017-03-03

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/18. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami rekrutacji. Dotyczą one tylko rodziców, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do Punktu Przedszkolnego w Brzezi-nach.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce odbywa się na pod-stawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

W związku z tym rodzice powinni złożyć stosowną deklarację (Załącznik nr 1) w terminie do 15 marca 2017 r. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie skutkuje utratą przez dziecko statu-su kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej pla-cówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga! Dziecko 6-letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Zasady naboru

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jed. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 7)

- Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1942)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

1. Postępowanie rekrutacyjne do Punktu Przedszkolnego w Brzezinach na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca.

2. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011-2014 za-mieszkałe na terenie Gminy Morawica, z zachowaniem zasady pierwszeństwa dzieci z Brzezin i Podwola.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opie-kuna dziecka, złożony w terminie (Załącznik nr 2).

4. Wniosek o przyjęcie dziecka można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek, z określeniem kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.

5. W roku szkolnym 2017/2018 Punkt Przedszkolny w Brzezinach dysponuje następującą ilością miejsc:

- 2 dla 5-latków

- 6 dla 4-latków

- 9 dla 3-latków (grupa 5-godzinna)

Uwaga! Jeśli nie zgłoszą się 4-latki i będą wolne miejsca, do tej grupy można będzie przyjąć 3-latki na więcej niż 5 godzin.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące równorzędne kryteria o wartości 25 pkt. każde:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ww. kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 3),

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 4),

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

8. Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący i sposób ich potwierdzenia:

- dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo/uczących się w trybie dziennym - 15 pkt (oświadczenie – Załącznik nr 5),

- dziecko zamieszkałe w Brzezinach lub Podwolu – 10 pkt,

- dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w PP w Brzezinach lub w ZSz w Brzezinach - 5 pkt, - (oświadczenie – Załącznik nr 6).

9. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się w tabeli poniżej.

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, punkt przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, odbędzie się postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do końca sierpnia 2017 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do na rok szkolny 2017/2018

Rodzaj czynności i termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

- Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 marca do 28 kwietnia 2017 r.

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przed-szkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

od 04 maja do 10 maja 2017 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do dnia 17 maja 2017 r.

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17 maja do 23 maja 2017 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 maja 2017 r. 

Rodzaj czynności i termin w postępowaniu uzupełniającym:

 - Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 czerwca do 18 sierpnia 2017 r.

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przed-szkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 sierpnia 2017 r.

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 28 sierpnia do 30 sierpnia 2017 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia 2017 r.


« Powrót do archiwum
© Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola