Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola rozpoczyna nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na rok szkolny 2012/2013. Wnioski mogą składać rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2009.

Przyjmowanie wniosków będzie się odbywać w terminie od 6 lutego do 6 kwietnia 2012 r. Wnioski złożone po tym terminie będą traktowane jako rezerwowe.

Zasady naboru

1. Na rok szkolny 2012/2013 będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyjęcie dziecka.

3. Dzieci przyjmowane będą w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz. 458):
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

4. Dodatkowe kryteria przyjęć ustalone przez organ prowadzący:
- dzieci zameldowane na terenie Gminy Morawica (w pierwszej kolejności z terenu Brzezin),
- dzieci kontynuujące kolejny rok w przedszkolu,
- dzieci rodziców pracujących.

5. Termin składania wniosków od dnia 6.02.2012 do 6.04.2012 r.

6. Wnioski zostaną rozpatrzone w dniu 30 kwietnia 2012 r.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365