Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

ZASADY NABORU USTALONE NA POSIEDZENIU ZARZĄDU W DNIU 10 lutego 2014 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7) – od roku szkolnego 2014/2015 zmieniają się zasady naboru dzieci do przedszkoli.

1. Do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Morawica.

2. Na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2011, 2010, 2009.

3. Dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci te przyjmowane są w pierwszej kolejności.

4. Rodzice dzieci, które uczęszczały do PP w Brzezinach i będą tu kontynuować wychowanie przedszkolne, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1). W sytuacji, kiedy rodzic dziecka nie złoży stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie, będzie to jednoznaczne z tym, że dziecko nie będzie kontynuowało edukacji przedszkolnej w PP w Brzezinach.

5. Rodzice dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do PP w Brzezinach, składają wniosek o przyjęcie dziecka (Załącznik nr 2).

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące równorzędne kryteria o wartości 25 pkt każde:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ww. kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 3),
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (Załącznik nr 4),
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

8. Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący:

- dziecko zamieszkałe w Brzezinach – 10 pkt,
- dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym - 8 pkt,
- dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w PP w Brzezinach - 5 pkt,

9. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów z ww. kryteriów dopuszcza się możliwość zastosowania dodatkowego kryterium: kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

10. Złożenie podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

11. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

- od 17 do 28 lutego 2014 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015,
- od 10 marca do 11 kwietnia 2014 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
- w dniach 24, 25 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,
- w dniach 28, 29 kwietnia 2014 r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, punkt przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, odbędzie się postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do końca sierpnia 2014 r.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.).

 

Uwaga! Druki dokumentów: deklaracja, wniosek, oświadczenia są dostępne w siedzibie Punktu Przedszkolnego, Brzeziny, ul. Szkolna 1 i na stronie internetowej miejscowości: www.brzeziny.org.pl

 

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365