Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola ogłasza nabór dzieci do Punktu Przedszkolnego "Akademia Przedszkolaka" w Brzezinach na rok szkolny 2015/2016.

ZASADY NABORU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7)

1. Do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Morawica.

2. Na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2010, 2011 i 2012.

3. Dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2010) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci te przyjmowane są w pierwszej kolejności.

4. Od września 2015 r. każde dziecko 4-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej.

5. Rodzice dzieci, które uczęszczały do PP w Brzezinach i będą tu kontynuować wychowanie przedszkolne, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1). W sytuacji, kiedy rodzic dziecka nie złoży stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie, będzie to jednoznaczne z tym, że dziecko nie będzie kontynuowało edukacji przedszkolnej w PP w Brzezinach.

6. Rodzice dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do PP w Brzezinach, składają wniosek o przyjęcie dziecka (Załącznik nr 2).

7. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące równorzędne kryteria o wartości 25 pkt każde:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ww. kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 3),

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 4),

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

9. Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący i sposób ich potwierdzenia:

- dziecko zamieszkałe w Brzezinach lub Podwolu – 10 pkt,

- dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo/uczących się w trybie dziennym - 8 pkt (oświadczenie – Załącznik nr 5),

- dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w PP w Brzezinach - 5 pkt, (oświadczenie – Załącznik nr 6).

10. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą przebiegały w następujących terminach:

- od 2 do 12 marca 2015 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016,

- od 23 marca do 21 kwietnia 2015 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

- w dniach 27-28 kwietnia 2015 r. – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,

- w dniach 29-30 kwietnia 2015 r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, punkt przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, odbędzie się postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do końca sierpnia 2015 r.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365