Konkurs Literacki

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA WIOSKA BRZEZINY”

I Organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Brzeziny, pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego 1, 26-026 Morawica, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Brzezinach.

II Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności literackich młodzieży oraz dorosłych.

2. Zachęcenie utalentowanych osób do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

3. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

4. Aktywizacja społeczna mieszkańców w działania na rzecz swojej miejscowości.

5. Promocja walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych miejscowości Brzeziny.

6. Wydruk wybranych utworów literackich w publikacji promocyjnej miejscowości.

III Założenia organizacyjne i warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Brzezin, ew. innych miejscowości z terenu Miasta i Gminy Morawica.

2. Konkurs odbędzie się dla dwóch grup wiekowych, tj.:

- młodzież (kl. VII, kl. II i III gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna do lat 18)

- dorośli (powyżej 18 lat)

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać: wiersz, poezję ludową, opowiadanie, legendę, językiem literackim lub gwarą, zgodnie z tematem konkursu.

4. Każda praca powinna mieć tytuł nadany przez autora.

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

6. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę utworów.

7. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji drukowanej (jedna praca maksymalnie 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15).

9. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wraz z pracą konkursową oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przeniesieniu autorskich praw majątkowych, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, wzór którego dostępny jest na stronie internetowej www.brzeziny.org.pl

10. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.brzeziny.org.pl

IV Termin i miejsce składania prac

1. Prace konkursowe należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w sekretariacie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach w terminie od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r.

2. Utwory zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

V Jury

1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

VI Kryteria oceniania

1. Twórczy charakter utworu.

2. Poprawność stylistyczna i językowa.

3. Poziom literacki pracy.

4. Samodzielność i oryginalność.

5. Zgodność z tematem konkursu.

VII Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.05.2018 r.

2. Jury spośród nadesłanych utworów wyłoni sześć – po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace będą opublikowane w zbiorku pt. Moja wioska Brzeziny, który zostanie wydany we wrześniu 2018 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagród i niepublikowania utworów, jeśli poziom prac będzie niski.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.05.2018 r. podczas Rodzinnego Pikniku Sportowego.

6. Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną oraz na stronie internetowej organizatora: www.brzeziny.org.pl.

7. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie organizatora konkursu, jednak nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikację.

8. Nadesłane prace po konkursie przechodzą na własność organizatora.

VIII Wykorzystanie prac konkursowych i ochrona danych osobowych

1. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-bowych przez organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu oraz wydania nagrodzonych i wybranych przez siebie utworów, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

2. Organizator jest uprawniony do dokonania redakcji utworu przed jego opublikowaniem. W takim przypadku organizator przedstawi uczestnikowi utwór przed jego rozpowszechnieniem. Uczestnik nie ma prawa sprzeciwić się zmianom redakcyjnym, o ile nie narusza to jego autorskich praw osobistych.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie organizator.

4. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu oraz wydaniem utworu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania nagrody.

IX Postanowienia końcowe

1. Przesyłając utwór na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

4. Wszelkich informacji udziela w imieniu organizatora konkursu prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, tel. 505 862 023

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365