Nabór dzieci do Punktu Przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szkolny 2019/20. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami rekrutacji. Dotyczą one tylko rodziców, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do Punktu Przedszkolnego w Brzezinach.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

W związku z tym rodzice powinni złożyć stosowną deklarację w terminie do od 1 do 7 lutego 2019 r. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie skutkuje utratą przez dziecko statusu kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga! Dziecko 6-letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Zasady naboru

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669, 2245)

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 7)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 610)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Punktu Przedszkolnego w Brzezinach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca.

2. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013-2016 zamieszkałe na terenie Gminy Morawica, z zachowaniem zasady pierwszeństwa dzieci z Brzezin i Podwola.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka, złożony w terminie.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek, z określeniem kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.

5. W roku szkolnym 2019/2020 Punkt Przedszkolny w Brzezinach dysponuje następującą ilością wolnych miejsc:

20 miejsc dla 3-latków (rocznik 2016)

Dla pozostałych roczników Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na chwilę obecną nie dysponuje miejscami wolnymi.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące równorzędne kryteria o wartości 25 pkt. każde:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ww. kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

8. Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący i sposób ich potwierdzenia:

- dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo/uczących się w trybie dziennym - 15 pkt,

- dziecko zamieszkałe w Brzezinach lub Podwolu – 10 pkt,

- dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w Punkcie Przedszkolnym w Brzezinach lub w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach - 5 pkt).

9. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się poniżej:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   11.02.2019 r. – 25.02.2019 r.

   25.03.2019 r. – 29.03.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)

26.02.2019 r. – 01.03.2019 r.

   01.04.2019 r. – 12.04.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

04.03.2019 r.

18.04.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05.03.2019 r. 20.03.2019 r.

   23.04.2019 r. – 25.04.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21.03.2019 r.

26.04.2019 r.

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego punkt przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, odbędzie się postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do 26 kwietnia 2019 r.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365