Akademia Przedszkolaka

Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach

W 2008 roku, jak w innych miejscowościach gminy Morawica, powstał w Brzezinach punkt przedszkolny finansowany ze środków unijnych. Projekt obejmował dwa lata. Po tym czasie w istniejącej bazie taką placówkę powołało Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, które zostało organem prowadzącym. Punkt przedszkolny mieścił się w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, który udostępnił dwie sale lekcyjne i przylegający do nich korytarz oraz sanitariaty przystosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych.

Czas pracy punktu przedszkolnego trwał 9 godzin, tj. od 7.00 do 16.00. Zapisanych było 46 dzieci w wieku 3-5 lat. Opiekę nad nimi sprawowały dwie wykwalifikowane nauczycielki i dwie panie do pomocy. Zajęcia odbywały się w estetycznie i funkcjonalnie urządzonych salach. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu otrzymywały trzy posiłki. Punkt przedszkolny finansowany był z dotacji gminnej i niewielkiej odpłatności rodziców za żywienie. Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, wykonywał wszelkie czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem placówki nieodpłatnie.

Możliwość korzystania przez dzieci z całodziennej opieki połączonej z edukacją była z pewnością dla rodziców wielkim udogodnieniem, a dzieciom pięcioletnim dawała szanse wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, zgodnie z ówczesnymi przepisami.

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach

Kolejne przepisy oświatowe wprowadziły wymóg, by od roku 2020 punkty przedszkolne mogły liczyć nie więcej niż 25 dzieci. W związku z tym organ prowadzący zwrócił się do burmistrza Miasta i Gminy Morawica o powołanie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach. Zatwierdzono Staut i powierzono funkcję dyrektora pani Aleksandrze Głodek. Dziś przedszkole w Brzezinach jest jedną z najlepszych placówek tego typu w Mieście i Gminie Morawica. Uczęszcza do niego ponad 110 dzieci w wieku 2,5-6 lat w pięciu oddziałach.

W 2023 roku do pracy w placówce zatrudnionych jest na umowę o pracę siedemnaście osób: osiem wykwalifikowanych nauczycielek (w tym psycholog), oraz osiem pań do pomocy (w tym trzy osoby z grantu ministerialnego) oraz pracownik administracyjny. Na umowę zlecenie pracują dwie osoby. Placówka w roku szkolnym realizuje dwa projekty: Grant ministerialny „NIE JESTEM SAM ASPE MAM” z kwotą dofinansowania 95 tys. zł oraz MALI EKSPERCI OD TRADYCJI z kwotą dofinansowania 288 tys. W ramach tego projektu są prowadzone zajęcia w czterech blokach tematycznych: Zajęcia folklorystyczne: muzyczno-taneczne, Rękodzieło ludowe, Ekoodżywianie, oraz Koło wolontariatu „Mali Społecznicy”. Powstał także zespół ludowy „Mała Brzezina”. W wyniku otrzymania ww. grantu w placówce zostały zatrudnione trzy osoby do prowadzenia zajęć. Placówka wzbogaciła się o pianino cyfrowe, robot wielofunkcyjny, piekarnik elektryczny i szklarnię. Działalność placówki finansowana jest z dotacji gminnej, koszty żywienia pokrywają rodzice. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. Dzienny czas pracy przedszkola to 9 godzin (od 7.00 do 16.00).

W ramach podstawy programowej bezpłatnie odbywają się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dla dzieci z dysfunkcjami. Placówka realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Dwa razy w tygodniu w przedszkolu jest psycholog i logopeda kliniczny.

Na podkreślenie zasługuje dobra organizacja i zarządzanie przedszkolem oraz ścisła współpraca z różnymi instytucjami – Szkoła, Stowarzyszenie, Parafia, OSP, Sołtys wsi Brzeziny, Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Nieoceniona pomoc, zwłaszcza finansowa, jest wynikiem współpracy z Kopalnią „Lafarge” w Radkowicach.

Dyrektorem Akademii Przedszkolaka jest Aleksandra Głodek.

 

PROJEKTY


STEAM to JA i mój TEAM

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin realizuje projekt nr FESW.08.01-IZ.00-0036/23 pn. „STEAM to JA i mój TEAM”.

Projekt jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS+.

Wartość projektu: 822 665,24 PLN.

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską: 729 065,24 PLN.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie nierówności edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej wśród dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Brzezinach poprzez:

- realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci,

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Brzezinach oraz wszystkich nauczycieli tam zatrudnionych.

Oferta projektu:

 1. Zajęcia dla dzieci w technologii STEAM:
 • Klub Młodych Biznesmenów, ekonomia i doradztwo zawodowe w przedszkolu – dla wszystkich dzieci
 • Ekoodkrywcy, zajęcia o tematyce ekologicznej – dla wszystkich dzieci
 • Muzyka uzdrawia świat – Gordonki umuzykalniające – dla 3-4 latków
 • Muzyka uzdrawia świat – Music Moves for Piano – dla 5-6 latków
 • Precyzyjne kreski – zajęcia graficzno-plastyczne – dla wszystkich dzieci
 • Warsztaty z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych – dla 5-6 latków
 1. Zajęcia dla dzieci w Sali Doświadczania Świata:
 • Trening uważności i kontroli złości – dla wszystkich dzieci
 • Zajęcia neurofeedback i HEG biofeedback – dla dzieci wymagających terapii
 • Sensoplastyka i arteterapia – dla wszystkich dzieci
 1. Zajęcia dla dzieci na zewnątrz:
 • Dogoterapia lub inne zajęcia terapeutyczne ze zwierzętami – dla wszystkich dzieci
 1. Szkolenie dla nauczycieli:
 • „Wdrożenie metodologii Steam”.
 1. Studia podyplomowe dla nauczycieli:
 • z zakresu psychologii i neuropsychologii,
 • z zakresu surdopedagogiki i/lub tyflopedagogiki,
 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w spektrum lub zaburzonych,
 • z zakresu arteterapii i innych zajęć terapeutycznych.

Pomoce dydaktyczne, które zostaną zakupione w ramach projektu:

 • 30 zestawów Ipadów dla dzieci,
 • 1 szafa na 30 Ipadów,
 • 2 licencje na pakiet Office na 2 lata,
 • 2 licencje na pdf na 2 lata,
 • 9 zestawów Ipadów dla nauczycieli prowadzących zajęcia,
 • 2 statywy do uchwytu na mikrofon do Ipada,
 • 1 głośnik bezprzewodowy,
 • 1 mikrofon pojemnościowy,
 • 1 tablet graficzny,
 • 3 zestawy dzwonków pojemnościowych,
 • 30 doładowań w App Store do Ipadów dla dzieci,
 • 9 doładowań w App Store do Ipadów dla nauczycieli prowadzących,
 • 1 kompleksowy system wi-fi w salach dydaktycznych,
 • 4 monitory interaktywne,
 • 1 kompleksowo wyposażona sala poznawania świata,
 • 1 zestaw Biofeedback,
 • komplet niskocennych, zużywalnych pomocy dydaktycznych.

Przewidywane efekty, rezultaty realizacji projektu:

 • zmniejszenie nierówności w rozwoju w zakresie edukacji przedszkolnej wśród dzieci
  z terenów wiejskich naszej gminy,
 • rozwój umiejętności dzieci w obszarach realizowanych zajęć,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

#FunduszeEuropejskie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Aktualny Harmonogram Projektu Steam


Mali Eksperci od Tradycji

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin realizuje zadanie publiczne zlecone w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pod tytułem „MALI EKSPERCI OD TRADYCJI” - cykl zajęć w przedszkolu i działań dla społeczności lokalnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

Wartość projektu: 288 180,00 PLN.

Wysokość dofinansowania: 288 180,00 PLN.

Celem głównym projektu jest rozwój tożsamości wiejskiej i więzi społecznych mieszkańców Brzezin oraz zachowanie lokalnych tradycji i obyczajów poprzez:

- realizację warsztatów dla dzieci „Rękodzieło ludowe”,

- realizację zajęć dla dzieci „Folklorystycznych, muzyczno-tanecznych”,

- realizację warsztatów dla dzieci „Ekoodżywianie”,

- realizację warsztatów dla dzieci „Mali Społecznicy”.

- utworzenie zespołu folklorystycznego „Mała Brzezina”,

- powołanie lokalnego koła wolontariatu „Mali Społecznicy”,

- zorganizowanie 12 wycieczek tematycznych,

- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Brzezinach.

Przewidywane efekty, rezultaty realizacji projektu:

 • wzrost zainteresowania tradycją i folklorem wśród społeczności lokalnej (muzyką, pieśniami, obrzędami),
 • rozpowszechnienie aktywności artystycznej ludowej,
 • zwiększenie poczucia tożsamości społeczności wiejskiej i przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wzrost poszanowania i promocja kultury ludowej.

W związku z realizacją projektu „Mali Eksperci od Tradycji” w placówce Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka w Brzezinach”, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin poniżej umieszczamy regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365