Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na rok szkolny 2016/17

Szanowni Rodzice! Rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szkolny 2016/17. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami rekrutacji.

W związku z wprowadzonymi przez MEN zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego dzieci, prosimy o pilne podjęcie decyzji dotyczącej każdego dziecka sześcioletniego – czy w roku szkolnym 2016/2017 rozpocznie ono naukę w klasie pierwszej, czy też będzie odbywało roczne przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków w tzw. grupie zerówkowej.

O swej decyzji proszę poinformować nauczyciela grupy w terminie do 19 lutego 2016 r.

W przypadku pozostania dziecka na przyszły rok szkolny należy w tymże nieprzekraczalnym terminie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Deklaracje takie powinni złożyć do 19 lutego 2016 r. również rodzice dzieci młodszych uczęszczających obecnie do przedszkola, które będą kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym 2016/2017.

Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezłożenie deklaracji w ww. terminie skutkuje utratą przez dziecko statusu kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady naboru

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7)

Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r. poz. 1942)

1. Do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Morawica, z tym że pierwszeństwo mają dzieci z Brzezin i Podwola

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, a także dzieci 5-letnie i 4-letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3. Rodzice dzieci, które uczęszczały do PP w Brzezinach i będą tu kontynuować wychowanie przedszkolne, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1). W sytuacji, kiedy rodzic dziecka nie złoży stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie, będzie to jednoznaczne z tym, że dziecko nie będzie kontynuowało edukacji przedszkolnej w PP w Brzezinach.

4. Rodzice dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do PP w Brzezinach, składają wniosek o przyjęcie dziecka (Załącznik nr 2).

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące równorzędne kryteria o wartości 25 pkt każde:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ww. kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 3),

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 4),

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

7. Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący i sposób ich potwierdzenia:

- dziecko zamieszkałe w Brzezinach lub Podwolu – 10 pkt,

- dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo/uczących się w trybie dziennym - 8 pkt (oświadczenie – Załącznik nr 5),

- dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w PP w Brzezinach lub w ZSz w Brzezinach - 5 pkt, - (oświadczenie – Załącznik nr 6).

8. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się w tabeli poniżej.

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, punkt przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, odbędzie się postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do końca sierpnia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do na rok szkolny 2016/2017

Czynności i terminy:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym
b) w postępowaniu uzupełniającym

1.Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

a) od 24 lutego do 23 marca 2016 r.

b) od 9 maja do 19 sierpnia 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

a) od 29 marca do 8 kwietnia 2016 r.

b) od 22 sierpnia do 24 sierpnia 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

a) do dnia 15 kwietnia 2016 r.

b) 25 sierpnia 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

a) od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2016 r.

b) od 26 sierpnia do 30 sierpnia 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

a) 22 kwietnia 2016 r.

b) 31 sierpnia 2016 r.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365