Szkoła

Informacje

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach
Brzeziny ul. Szkolna 1
26-026 Morawica

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kubicki
Wicedyrektor szkoły: mgr Katarzyna Telka

Strona internetowa szkoły

zsbrzeziny.pl

Historia szkoły

Początki oświaty w Brzezinach sięgają roku 1801. Funkcjonowała wtedy szkółka parafialna podlegająca Radzie Szkoły Głównej w Krakowie. Około roku 1810 uczęszczał do niej mieszkający w Bilczy Piotr Ściegienny. Szkółka istniała do 1848 roku.

Podczas urządzania wsi Brzeziny wyznaczono kawałek ziemi blisko kościoła na szkołę, która została wybudowana w 1861 roku przez włościan pod kierunkiem proboszcza Żołątkowskiego. Znalazła w niej siedzibę powstała w 1865 roku szkoła państwowa, która nauczała w zakresie, na jaki zezwalały władze zaborcze. W okresie I wojny światowej (1915 r.) austriackie władze wojskowe powołały jednoklasową Publiczną Szkołę Ludową dla dzieci w wieku 6-12 lat. Prowadzono w niej nauczanie elementarne. Po wojnie szkoła przeszła pod zarząd władz polskich – Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu, ale wciąż obowiązywały przepisy austriackie. Powstała szkoła czteroklasowa pod nazwą Powszechnej Szkoły Publicznej w Brzezinach.

W związku z zawaleniem się dotychczasowego budynku w latach 30-tych nauka odbywała się w domach prywatnych. Zaistniała potrzeba budowy nowej siedziby szkoły. Powstał Komitet ds. Budowy Szkoły, w którego skład weszli: Apolinary Korczyński, ówczesny kierownik szkoły, oraz mieszkańcy Brzezin. Część materiałów budowlanych zakupiono, cegłę natomiast wyrabiali sami mieszkańcy z gliny wydobytej w okolicy szkoły. W krótkim czasie stanął jednopiętrowy budynek szkolny z mieszkaniem dla nauczyciela. Był gotowy w roku 1939, ale naukę w nim uniemożliwił wkrótce wybuch II wojny światowej. Władze niemieckie już we wrześniu wprowadziły zakaz nauczania historii, rozmawiania z młodzieżą o aktualnej sytuacji kraju, krytyki państwa niemieckiego. Dzieci nie zaprzestały jednak nauki. Tajne nauczanie prowadziła żona kierownika aresztowanego przez Niemców, Maria Korczyńska, oraz Zofia Żarnowska, właścicielka dworu w Brzezinach.

Po wojnie istniała szkoła siedmioklasowa, zmieniona pod koniec lat 60-tych na ośmioklasową. Funkcjonowała biblioteka szkolna, działały organizacje uczniowskie: ZHP, Koło Odbudowy Warszawy, PKO, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, SKO. W roku 1980 powstał Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”.

W latach 90-tych zaistniała potrzeba poszerzenia bazy lokalowej szkoły. Rozbudową zajął się ówczesny dyrektor, Zygmunt Pisarek, a sprzyjała temu przychylność władz gminnych. 1 września 1997 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły. Odbyła się w nim Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. W roku 1999 w związku z reformą oświaty zmieniono szkołę podstawową na sześcioklasową oraz powołano trzyletnie gimnazjum.

1 września 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Zespół Szkół w Brzezinach otrzymał imię Jana Pawła II. 19 maja 2007 roku odbyła się oficjalna uroczystość nadania imienia z udziałem księdza biskupa Kazimierza Ryczana, który dokonał poświęcenia sztandaru szkoły i popiersia patrona.

Zespół Szkół w Brzezinach może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Dużą grupę uczniów stanowią laureaci olimpiad przedmiotowych i różnego rodzaju konkursów. W roku 2003 gimnazjum uzyskało certyfikat „Szkoły z klasą”, a w roku 2004 szkoła podstawowa certyfikat „Super Szkoły”. Szkoła uczestniczy w licznych projektach, które przynoszą uczniom wymierne korzyści i dają możliwość wszechstronnego rozwoju oraz poczucie sukcesu.

Powodem do dumy jest z pewnością Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”, który działa już prawie 30 lat. Uczestniczy w życiu szkoły, uświetniając występami wszelkie uroczystości. Bierze udział w imprezach gminnych i wojewódzkich. Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych i wojewódzkich przeglądach.

Prężnie działa w szkole harcerstwo, które ma tu duże tradycje, oraz inne organizacje: Klub 4H, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Klub Europejski, samorząd Uczniowski. Na wysokim poziomie stoi sport szkolny. Funkcjonują liczne koła zainteresowań.

Opr. Marianna Węgrzyn

Zespół Pieśni i Tańca "Brzezina"

Początki Zespołu Pieśni i Tańca "Brzezina" sięgają roku 1980. Ale inspiracji jego utworzenia doszukiwać się trzeba wcześniej, kiedy to w pewnej rodzinie o folklorystycznych zainteresowaniach pewna dziewczynka wzrasta i  od najmłodszych lat nasiąka tym, co piękne, co stare, co związane z kulturą ludową… Tak bowiem swoją córkę Teresę wychowywali Państwo Gajdowie. On, Tomasz Gajda, artysta ludowy; ona – Feliksa Gajda, członkini kapeli ludowej Mieczysława Kucharskiego z Dębskiej Woli. Pasje rodzinne skutkują tym, że Pani Teresa  zostaje nauczycielką historii w szkole w Brzezinach. Stały kontakt z kolejnymi pokoleniami młodzieży uświadamia jednak, że oto odchodzi powoli w zapomnienie pewna epoka i związana z nią kultura – taka bliska, taka swojska, taka nasza… Upływającego czasu powstrzymać się nie da, ale ocalić od zapomnienia to, co ważne – trzeba próbować. I tym sposobem powołanie do istnienia zespołu śpiewaczego przez Panią Teresę Obarzanek stało się próbą ocalenia tego, co w naszej tradycji wartościowe i piękne. Tak więc w 1980 roku z inicjatywy Pani Teresy powstaje zespół śpiewaczy „Brzezina”, złożony z uczniów szkoły, którzy należeli do chóru prowadzonego od kilku lat przez panią  Krystynę Woźniczko. W jego  repertuarze znalazły się pieśni z autentycznymi ludowymi tekstami, przyśpiewki regionalne, zaczerpnięte z unikatowej twórczości rodzimych artystów ludowych: Pani Haliny Szelestowej, Pani Cecylii Korban, także z dorobku Pana Tomasza Gajdy, ojca Pani Teresy.

Ale przyjemniej śpiewać z towarzyszeniem muzyki… Było to możliwe dzięki Panu Andrzejowi Wieczorkowi, który akompaniował zespołowi. I tak to się zaczęło…  Z czasem śpiew „Brzeziny” słychać było nie tylko w szkole, nie tylko w gminie… Z  sukcesami prezentował się  na przeglądach, festiwalach. Społeczność lokalna, uczniowie miejscowej szkoły przyzwyczaili się, że szkoła to nie tylko edukacja, to także zespół. Przybywało młodzieży w ludowych, wtedy często babcinych zapaskach. Wówczas do opieki nad liczną już grupą dołączyła Pani Jolanta Skiba obecnie Janic. Wkrótce, gdy Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozpoczął współpracę z gminą Morawica, w zespole zaszły pewne zmiany – za sprawą instruktora choreografii Janusza Chmielewskiego i muzyka Jerzego Gumuły członkowie zespołu zaczęli również tańczyć. W działalność „Brzeziny” zaangażowały się też Pani Barbara Kardynalska – choreograf oraz Pani Małgorzata Wójcik – etnograf. Opiekę nad zespołem przejmuje Pani Beata Podgajna, która kieruje nim do dziś.

Osiągając liczne sukcesy zespół śpiewająco wciąż działa. W czym tkwi jego oryginalność? Otóż w czasach kultury, w tym także i muzyki -  masowej, popularnej -  pozwala delektować się folklorem, autentyczną gwarą, spowalnia nieubłagany upływ czasu. „Brzezina” stała się instytucją niemal rodzinną – występowały w niej kiedyś mamy, dziś ich córki, synowie… I w ten sposób zespół łączy pokolenia, podtrzymując lokalne tradycje. Przez trzydzieści już lat uświetnia swoimi wystąpieniami wszelkie uroczystości szkolne, gminne, wojewódzkie…

Wspierało go przez ten czas liczne grono  sympatyków i przyjaciół: kolejni dyrektorzy szkoły w Brzezinach: pan Tadeusz Wotliński, Pan Zygmunt Pisarek, Pan Tomasz Molendowski, i obecnie Pan Dariusz Pabian; dyrektorzy WDK w Kielcach: Pan Andrzej Litwin, pan Alojzy Sobura, obecny dyrektor pan Łukasz Łaganowski,  wójt gminy Morawica pan Marian Buras. Jednak najważniejszym źródłem sukcesu Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina” jest młodzież, jej żmudna i ciężka praca, dyscyplina, czas wolny poświęcony pracy pod kierunkiem opiekuna… Bez tego zaangażowania, bez tej pasji nie byłoby sukcesów. Z młodzieży szkolnej wyrosły całe pokolenia dorosłych, z których każdy ma świadomość, że tworzył historię tego zespołu, tego regionu… To oni dziś przyprowadzają swoje pociechy na próby, potem oklaskują ich szkolne i pozaszkolne występy.

Wymienić wszystkie sukcesy zespołu – to nie lada wyzwanie! Oto jedynie ich krótki przegląd:
Mówiąc o osiągnięciach Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina” należy wymienić liczne występy podczas szkolnych akademii, z okazji np. Dnia Matki, Święta Niepodległości, patriotycznych uroczystości rocznicowych. Zespół wystąpił na Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1997/ 98. Nie zabrakło go na Międzygminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Brzezinach.   Wielokrotnie młodzież tańczyła dla gości odwiedzających szkołę – dla delegacji chińskiej, amerykańskiej, francuskiej, ukraińskiej. W harmonogramie uroczystości gminnych „Brzezina” uświetnia coroczne obchody Dnia Dziecka w Morawicy. Sześciokrotnie „Brzezina” uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej w Kielcach: w roku 1981, 1982, 1983, 1996, 2000 i 2006, a dwukrotnie – w roku 1983 oraz 2000 - zajęła w nim trzecie miejsce zdobywając Brązową Jodłę. W czasie trwania X Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej zespół został zaproszony do udziału w Wieczorze Norwidowskim. Corocznie „Brzezina” uczestniczy i zdobywa nagrody, wyróżnienia w prestiżowych imprezach tanecznych, takich jak: Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem w Busku Zdroju ( poprzedzone eliminacjami rejonowymi), Wojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych w Kielcach, Dziecięca Estrada Folkloru (rok 2007, Nagłowice - II miejsce, rok 2009, Nowiny  –I miejsce, rok 2010, Kielce- II miejsce). W roku 2007 Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina” został laureatem Dorocznej Nagrody w Dziedzinie Kultury za rok 2006 przyznawanej przez Starostwo Powiatowe. Oczywiście to nie wszystkie osiągnięcia „Brzeziny” - każdy jej sukces to kilkadziesiąt sukcesów jej członków.

Drużyna harcerska

Harcerstwo w Szkole w Brzezinach ma wieloletnią tradycję. Pierwsze informacje o działalności tej organizacji sięgają lat powojennych. W dokumentach źródłowych widnieje wzmianka, że prowadzona była przez Marię Korczyńską, nauczycielkę tej szkoły. W 1951 roku przewodnikiem harcerstwa była Aniela Zarzycka (później Wotlińska). Organizowała kółka samopomocy koleżeńskiej, zbiórki złomu i makulatury z przeznaczeniem na wycieczkę. W następnym roku opiekę sprawowała Teresa Sadowska (wykonywano np. pomoce naukowe). W kolejnych latach organizację harcerską prowadzili: Józef Gorla, Aniela Wotlińska, Halina Gorla, Czesława Jędrzejczyk, Stanisława Kuzia.

W roku 1960 pojawiła się nazwa ZHP.  Drużyną zajmował się podharcmistrz Tadeusz Wotliński. Harcerze sadzili las, żywopłot, zdobywali sprawności harcerskie. W roku 1970 drużyna została zarejestrowana jako 44 Kielecka Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej. Brała udział w wykonywaniu alejek na placu szkolnym, sadzeniu drzewek, naprawie dróg. W szkole istniała harcówka. W następnych latach drużynę prowadzili: Teresa Mazur, Danuta Mrozińska, Teresa Obarzanek, Dorota Wawrzycka, Henryk Wojtyś, Agnieszka Król, Krzysztof Kubicki, Agata Kurdek, Alicja Zawadzka. W latach 1996/97 drużyna liczyła 61 harcerzy i była wtedy najliczniejsza w swojej historii.

Na początku XXI w nad harcerstwem w Szkole Podstawowej opiekę sprawował: Krzysztof Kubicki i Magdalena Głowacka, natomiast w Gimnazjum – Aleksandra Głodek. Organizacja współdziała ściśle z Samorządem Uczniowskim oraz gromadą zuchową. Harcerze, zgodnie z regułą, pracują w zastępach, których nazwę wybierają sami.

Harcerze zawsze uczestniczyli w życiu szkoły, chętnie podejmując wszelkie akcje wyznaczone przez drużynowych.:

  • przygotowywali akademie szkolne: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja,
  • organizowali spotkania wigilijne, Mikołajki, brali udział w akcji Betlejemskie Światełko Pokoju,
  • pomagali wychowankom z Domu Dziecka oraz powodzianom, zbierali pieniądze dla dzieci
    w ramach fundacji: „Serce” oraz „Pomóż i Ty”, kwestowali na rzecz odnowy pomników na cmentarzu, co roku biorą udział w akcjach: WOŚP oraz „Góra Grosza”, brali udział w akcji „Lato dla niepełnosprawnych harcerzy” w roku 2004 r.,
  • organizowali rajdy, biwaki, ogniska, obozowania, „Andrzejki”,
  • otaczają opieką groby poległych w obronie ojczyzny oraz państwa Janiny i Lucjana Książków,
  • w roku 2006 harcerze złożyli przyrzeczenie w Wadowicach,
  • w roku 2007 wzięli czynny udział w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Brzezinach.

opr. M. Węgrzyn

Zuchy

W szkole w Brzezinach Gromada Zuchowa „Czerwony Kapturek” powstała we wrześniu 1966r. z inicjatywy p .Teresy Gajdy  (Obarzanek). Ona też przez długi czas była opiekunem zuchów. Z czasem funkcję drużynowej przejęła p. Halina Widurska (Walaszczyńska), a następnie p. Krystyna Woźniczko, p. Teresa Mazur, p. Krystyna Tetelewska i p. Jolanta Skiba (Janic), która prowadzi ją do dziś wraz z p. Beatą Łabęcką. Obecnie od 1992 r. gromada zuchowa nosi nazwę „Leśne Skrzaty” i liczy sobie już  45 lat.

Dziś... We współczesnych trudnych czasach, gdy żyje się w gonitwie wielu spraw dzieci potrzebują wspólnej, mądrej zabawy, chcą rozmawiać... Taką okazję stwarzają zbiórki Gromady zuchowej „Leśne Skrzaty”, które odbywają się regularnie w każdy poniedziałek(10.45 – 11.45), organizowane są też  zbiórki okazjonalne np. zbiórki andrzejkowe, walentynkowe itp. To nie tylko sposób na zabicie czasu. To przede wszystkim wspólnota – poczucie więzi z innymi, bycie wśród ludzi. To zabawa, pod którą ukrywają się ważne i czasem trudne tematy. Gromada wprowadza zucha w świat wyborów, ale pokazuje też, co jest dobre, a co złe.

Gromada Zuchowa uczestniczy w różnego rodzaju akcjach: kwesta na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w której zuchy uczestniczą już od 11 lat, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorego dziecka z terenu gminy Morawica. Zuchy zawsze pamiętają  o sprzątaniu grobów  poległych żołnierzy i zmarłych nauczycieli na pobliskim cmentarzu. Od dwóch lat kwestują wspólnie ze Stowarzyszeniem Brzezin i Podwola na rzecz odnowy nagrobków na brzezińskim cmentarzu. Zawsze pamiętają o swoim Patronie Janie Pawle II, pełniąc honorowe warty przy jego popiersiu.

Od 1996 roku zuchy wraz z harcerzami uczestniczą w nocnych harcach, (to je bawi, ale i uczy samodzielności i odpowiedzialności) - w tym roku przypada 15 lecie tych spotkań.  Na zbiórkach, poprzez różnorodne, odpowiednio dobrane gry i zabawy, zuchy nabierają dobrych nawyków, które powoli zaczynają tworzyć kręgosłup moralny małego człowieka. Wszystkie działania wychowawcze odbywają się pośrednio przez zabawę. Wcielając się w różne postacie dzieci przeżywają niezapomniane przygody. Podczas zbiórek czy biwaków gromady, zuchy zdobywają sprawności, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności. Takich umiejętności, bez których Leśny Skrzat nie poradzi sobie we współczesnym świecie.

opr. B. Łabęcka

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365