Walne Zebranie Stowarzyszenia

22 marca 2015 roku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.

Otworzyła je prezes Marianna Węgrzyn, która po przywitaniu wszystkich przybyłych zaproponowała osobę Damiana Zegadło do poprowadzenia zebrania. Protokolantem została wybrana Aneta Zelis.

Zanim przystąpiono do omówienia poszczególnych sprawozdań, ustalono skład Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli: Katarzyna Sołtys, Marcin Wojtyś i Zofia Baranowska. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2014 r. jednego z czterech honorowych członków SPBiP – Pana Adama Żarnowskiego.

Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad omówiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2014 r. Pierwsze szczegółowo zaprezentowała prezes Marianna Węgrzyn. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak funkcjonuje Punkt Przedszkolny prowadzony przez SPBiP czy Świetlica Wiejska, której oficjalne otwarcie miało miejsce w 2014 r. i od tego momentu intensywnie wykorzystywana jest przy realizacji różnych projektów. W dalszej kolejności skarbnik – pani Teresa Kaczor – omówiła sprawozdanie finansowe z działalności jednostki, szczegółowo wyjaśniając powstałe koszty i zyski za 2014 rok. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem pana Zygmunta Pisarka zaakceptowała przedstawione sprawozdania, które jednomyślnie przyjęto uchwałami. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za 2014 rok. W ten sposób podsumowano kolejny rok działalności Stowarzyszenia.

W drugiej części zebrania miały odbyć się wybory do władz Stowarzyszenia. Przyjęto jednak propozycję Honorowego Prezesa, pana Janusza Wojtysia, by Zarząd pozostał w niezmienionym składzie na następną kadencję.

W kolejnym punkcie zebrania skupiono się na planach na rok bieżący 2015, w których znajduje się wiele ciekawych, choć czasochłonnych zadań. Oprócz realizowanych już rokrocznie, np.: festynu rodzinnego, wycieczki „Szlakami historii”, Biegu o Laur Brzezin, kwesty, renowacji nagrobków i opieki nad grobami, zajęć dla dorosłych prowadzonych w świetlicy, „Herbaty z aureolą”, zastanawiano się nad wprowadzeniem nowych projektów, z których jeden: „Kawa na obłoku” będzie miał swoją „premierę” 12 kwietnia 2015 r. o godz. 15:30. Wszyscy zebrani, jednogłośnie zatwierdzili plan Stowarzyszenia na rok 2015.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola skupia się na rozwijaniu swojej działalności, dostosowaniu do potrzeb społeczeństwa i spełnianiu jego oczekiwań. W tym celu prężnie współpracuje m.in. z Gminą Morawica na czele z Wójtem Marianem Burasem, dzięki którego wsparciu udało się zrealizować wiele znaczących dla naszego regionu projektów. Prezes Marianna Węgrzyn w imieniu swoim i wszystkich członków Stowarzyszenia podziękowała każdemu darczyńcy, sponsorom, bez których działalność Stowarzyszenia byłaby mocno utrudniona.

Zakończeniem zebrania było wręczenie zaległych legitymacji członkowskich i dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.

/KP/

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365