Historia szkoły

Początki oświaty w Brzezinach sięgają roku 1801. Funkcjonowała wtedy szkółka parafialna podlegająca Radzie Szkoły Głównej w Krakowie. Około roku 1810 uczęszczał do niej mieszkający w Bilczy Piotr Ściegienny. Szkółka istniała do 1848 roku.

Podczas urządzania wsi Brzeziny wyznaczono kawałek ziemi blisko kościoła na szkołę, która została wybudowana w 1861 roku przez włościan pod kierunkiem proboszcza Żołątkowskiego. Znalazła w niej siedzibę powstała w 1865 roku szkoła państwowa, która nauczała w zakresie, na jaki zezwalały władze zaborcze. W okresie I wojny światowej (1915 r.) austriackie władze wojskowe powołały jednoklasową Publiczną Szkołę Ludową dla dzieci w wieku 6-12 lat. Prowadzono w niej nauczanie elementarne. Po wojnie szkoła przeszła pod zarząd władz polskich – Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu, ale wciąż obowiązywały przepisy austriackie. Powstała szkoła czteroklasowa pod nazwą Powszechnej Szkoły Publicznej w Brzezinach.

W związku z zawaleniem się dotychczasowego budynku w latach 30-tych nauka odbywała się w domach prywatnych. Zaistniała potrzeba budowy nowej siedziby szkoły. Powstał Komitet ds. Budowy Szkoły, w którego skład weszli: Apolinary Korczyński, ówczesny kierownik szkoły, oraz mieszkańcy Brzezin. Część materiałów budowlanych zakupiono, cegłę natomiast wyrabiali sami mieszkańcy z gliny wydobytej w okolicy szkoły. W krótkim czasie stanął jednopiętrowy budynek szkolny z mieszkaniem dla nauczyciela. Był gotowy w roku 1939, ale naukę w nim uniemożliwił wkrótce wybuch II wojny światowej. Władze niemieckie już we wrześniu wprowadziły zakaz nauczania historii, rozmawiania z młodzieżą o aktualnej sytuacji kraju, krytyki państwa niemieckiego. Dzieci nie zaprzestały jednak nauki. Tajne nauczanie prowadziła żona kierownika aresztowanego przez Niemców, Maria Korczyńska, oraz Zofia Żarnowska, właścicielka dworu w Brzezinach.

Po wojnie istniała szkoła siedmioklasowa, zmieniona pod koniec lat 60-tych na ośmioklasową. Funkcjonowała biblioteka szkolna, działały organizacje uczniowskie: ZHP, Koło Odbudowy Warszawy, PKO, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, SKO. W roku 1980 powstał Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”.

W latach 90-tych zaistniała potrzeba poszerzenia bazy lokalowej szkoły. Rozbudową zajął się ówczesny dyrektor, Zygmunt Pisarek, a sprzyjała temu przychylność władz gminnych. 1 września 1997 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły. Odbyła się w nim Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. W roku 1999 w związku z reformą oświaty zmieniono szkołę podstawową na sześcioklasową oraz powołano trzyletnie gimnazjum.

1 września 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Zespół Szkół w Brzezinach otrzymał imię Jana Pawła II. 19 maja 2007 roku odbyła się oficjalna uroczystość nadania imienia z udziałem księdza biskupa Kazimierza Ryczana, który dokonał poświęcenia sztandaru szkoły i popiersia patrona.

Zespół Szkół w Brzezinach może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Dużą grupę uczniów stanowią laureaci olimpiad przedmiotowych i różnego rodzaju konkursów. W roku 2003 gimnazjum uzyskało certyfikat „Szkoły z klasą”, a w roku 2004 szkoła podstawowa certyfikat „Super Szkoły”. Szkoła uczestniczy w licznych projektach, które przynoszą uczniom wymierne korzyści i dają możliwość wszechstronnego rozwoju oraz poczucie sukcesu.

Powodem do dumy jest z pewnością Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”, który działa już prawie 30 lat. Uczestniczy w życiu szkoły, uświetniając występami wszelkie uroczystości. Bierze udział w imprezach gminnych i wojewódzkich. Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych i wojewódzkich przeglądach.

Prężnie działa w szkole harcerstwo, które ma tu duże tradycje, oraz inne organizacje: Klub 4H, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Klub Europejski, samorząd Uczniowski. Na wysokim poziomie stoi sport szkolny. Funkcjonują liczne koła zainteresowań.

Więcej o szkole można przeczytać na stronie: zsbrzeziny.pl

Opr. Marianna Węgrzyn

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365