Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola rozpoczyna nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na rok szkolny 2011/2012. Wnioski mogą składać rodzice dzieci urodzonych w latach 2006-2008. Przyjmowanie wniosków będzie się odbywać w terminie do 31 marca 2011 r. Wnioski złożone po tym terminie będą traktowane jako rezerwowe.

Zasady naboru

1. Na rok szkolny 2011/2012 będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Dzieci pięcioletnie będą odbywały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym.

3. Dzieci przyjmowane będą w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz. 458):
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

4. Dodatkowe kryteria przyjęć to:
- dzieci zameldowane na terenie Gminy Morawica,
- dzieci obojga rodziców pracujących,
- dzieci kontynuujące kolejny rok w przedszkolu,
- dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

 5. Termin składania wniosków od dnia 1.02.2011 do 31.03.2011r.

 6. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 kwietnia 2011 r.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365