Konkurs Fotograficzny 2012

Regulamin konkursu fotograficznego 2012

„Piękno w drewnie ukryte" – architektura drewniana w gminie Morawica

 

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola.
2. Celem przyświecającym Konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- budowanie tożsamości lokalnej,
- pogłębianie wiedzy historycznej i kulturalnej o regionie
3. W Konkursie może brać udział każdy z wyjątkiem członków Jury.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie

II. Przepisy dotyczące prac

1.Tematyka prac obejmuje: budynki i inne elementy drewnianej architektury z terenu gminy Morawica. Zdjęcia mogą przedstawiać całość obiektu, konkretne szczegóły bądź wydarzenia z nimi związane. Oryginalność zdjęć (ciekawe ujęcia, uchwycenie w różnych porach roku bądź momentach zjawisk atmosferycznych itp.) będzie wysoko punktowana.
2. Fotografie można nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora (Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Brzeziny, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica) bądź do Justyny Dziadczykowskiej (Brzeziny, ul. Słoneczna 34, 26-026 Brzeziny).
3. Prace konkursowe należy zgłaszać w postaci odbitek formatu 15x21 cm oraz w formie cyfrowej na nośnikach CD, maksymalna ilość zdjęć: 15.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszczalne są fotografie kolorowe, czarno-białe i sepia.
5. Obróbka zdjęć: dopuszczalne są jedynie zabiegi stosowane w fotografii analogowej (kadrowanie, wyostrzanie, itp.) Niedopuszczalne są fotomontaże oraz ingerencja w kompozycję zdjęcia (np. wklejanie lub wycinanie elementów).
6. Każda praca w formie papierowej powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
7. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy włożyć opisane prace oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz imieniem i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku:
- informacje z danymi, identyfikującymi autora zdjęć: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu;
- wykaz nadesłanych prac z opisem zgodnym z numeracją zdjęć. Wymagane są: tytuł zdjęcia oraz lokalizacja obiektu (w miarę dokładna);
- płyta CD z pracami zgłaszanymi do Konkursu w wersji cyfrowej;
- oświadczenie następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Piękno w drewnie ukryte” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych.

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej lub z umieszczonymi przez autora na stronie przedniej napisami, znakami bądź logami.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
12. Konkurs trwa do czasu zakończenia naboru, tzn. do 15 lipca 2012 roku.
13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
14. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas IV Brzezińskiego Pikniku Artystycznego - 22 lipca 2012 roku.
15. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.brzeziny.org.pl).
16. Organizator powołuje jury Konkursu.
17. Jury zastrzega sobie prawo przyznawanie miejsc exaequo.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I nagrody w przypadku niskiej jakości prac.

III. Nagrody

Główną nagrodą w konkursie jest netbook.

IV. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, publikacjach, materiałach, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach.
2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II 7. niniejszego regulaminu.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365