Nabór do punktu przedszkolnego

Trwa nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach na rok szkolny 2013/2014. Wnioski mogą składać rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2010.

Przyjmowanie wniosków będzie się odbywać do 5 kwietnia 2013 r. Wnioski złożone po tym terminie będą traktowane jako rezerwowe. Każdemu wnioskowi zostanie nadany numer identyfikacyjny, który należy zachować i okazać, by uzyskać informację o wynikach naboru.

Zasady naboru:

1. Na rok szkolny 2013/2014 będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyjęcie dziecka.

3. Dzieci przyjmowane będą w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz. 458):

- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

4. Dodatkowe kryteria przyjęć ustalone przez organ prowadzący:

- dzieci zameldowane na terenie Gminy Morawica (w pierwszej kolejności z terenu Brzezin),

- dzieci kontynuujące kolejny rok w przedszkolu,

- dzieci rodziców pracujących.

Uwaga! W przypadku braku miejsc czterolatki będą miały pierwszeństwo przed trzylatkami.

5. Termin składania wniosków od dnia 4.02.2013 do 5.04.2013 r.

6. Wnioski zostaną rozpatrzone w dniu 19 kwietnia 2013 r. O wynikach naboru rodzice będą informowani indywidualnie przez nauczycieli punktu przedszkolnego po okazaniu numeru identyfikacyjnego. Wyniki naboru zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.brzeziny.org.pl

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365