Nabór dzieci do Punktu Przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/19. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami rekrutacji. Dotyczą one tylko rodziców, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do Punktu Przedszkolnego w Brzezinach.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

W związku z tym rodzice powinni złożyć stosowną deklarację w terminie do 15 marca 2018 r. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie skutkuje utratą przez dziecko statusu kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga! Dziecko 6-letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Zasady naboru

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jed. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 7)

- Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1942)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

1. Postępowanie rekrutacyjne do Punktu Przedszkolnego w Brzezinach na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca.

2. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012-2015 zamieszkałe na terenie Gminy Morawica, z zachowaniem zasady pierwszeństwa dzieci z Brzezin i Podwola.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka, złożony w terminie.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek, z określeniem kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.

5. W roku szkolnym 2018/2019 Punkt Przedszkolny w Brzezinach dysponuje następującą ilością miejsc:

- 1 dla 4-latków

- 18 dla 3-latków

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące równorzędne kryteria o wartości 25 pkt. każde:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ww. kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

8. Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący i sposób ich potwierdzenia:

- dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo/uczących się w trybie dziennym - 15 pkt,

- dziecko zamieszkałe w Brzezinach lub Podwolu – 10 pkt,

- dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w PP w Brzezinach lub w ZSz w Brzezinach - 5 pkt.

9. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego znajdują się w tabeli poniżej.

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, punkt przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, odbędzie się postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do końca sierpnia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 26 marca do 27 kwietnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy od 07 maja do 11 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do dnia 18 maja 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 18 maja do 25 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 28 maja 2018 r.

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 4 czerwca do 17 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy - od 20 sierpnia do 24 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 28 sierpnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 29 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 31 sierpnia 2018 r.

 

Potrzebne dokumenty można pobrać ze strony lub otrzymać w punkcie przedszkolnym.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365