Regulamin 5. Biegu o Laur Brzezin

I. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

II. Termin: 20 lipca 2014 r. (niedziela), godz. 17.30

III. Trasa biegu: 7 km, start i meta na Placu Ks. Augusta Żołątkowskiego w Brzezinach (gmina Morawica, woj. świętokrzyskie), Powierzchnia - żwir i asfalt

IV. Warunki uczestnictwa: Prawa do startu mają zawodnicy (kobiety, mężczyźni) zrzeszeni w klubach i niezrzeszeni. Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w Biegu, według wzoru ustalonego przez Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

Wpisowe do Biegu wynosi 15 zł (płacone przy zapisie) od osób pełnoletnich; osoby, które nie ukończyły 18 lat są zwolnione z opłaty.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia chętnych odbywają się przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej bieg.brzeziny.org.pl (http://bieg.brzeziny.org.pl/index.php/rejestracja.html) do dnia 18 lipca 2014 r. W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić do wiceprezesa stowarzyszenia Grzegorza Buras, tel. 691838289, bądź kontaktować się z organizatorem drogą mailową: kontakt@bieg.brzeziny.org.pl

W dzień Biegu od godz. 15.00 na Placu Ks. Augusta Żołątkowskiego w Brzezinach znajdować się będzie namiot pełniący funkcję Biura Zawodów, w którym uczestnicy będą mogli podpisać oświadczenie, uiścić opłatę wpisową oraz do godz. 16.30 odebrać numery startowe.

VI. Klasyfikacje:

- „open”

- do lat 18 (jeśli zgłosi się minimum 5 osób)

- kobiet (jeśli zgłosi się minimum 5 osób)

VII. Nagrody:

W kategorii „open” nagrody rzeczowe o wartości: 700 zł + Laur Brzezin (I miejsce), 400 zł (II miejsce), 250 zł (III miejsce).

W kategorii do lat 18 nagrody rzeczowe o wartości 250 zł (I miejsce) i niższej wartości (II, III miejsce).

W kategorii kobiet nagrody rzeczowe o wartości 250 zł (I miejsce).

Wygrane nie mogą się dublować w różnych kategoriach.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

VIII. Punkty żywieniowe i odświeżania:

W połowie trasy i na mecie będzie dostępna woda do picia.

Po biegu mały poczęstunek, herbata, kawa

IX. Opieka medyczna:

Zapewnia się opiekę pielęgniarki

W biegu uczestniczą wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala, co potwierdzają swoim oświadczeniem; każdy biegnie na swoją odpowiedzialność.

Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

X. Postanowienia końcowe:

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Sędziowskiej oraz Organizatora biegu.

W wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. oberwanie chmury), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Biegu.

Max czas biegu zostaje ustalony na 50 min.

Brzeziny, dn. 24.06.2014 r.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365