Stowarzyszenie już po Walnym

Zebranie otworzyła prezes Marianna Węgrzyn, która zapoznała wszystkich z jego celem i porządkiem obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie przez 27 obecnych członków SPBiP. Celem było zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności w 2017 roku.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Damiana Zegadło, a protokolantem została Dorota Ksel. Najważniejszą podjętą uchwałą było udzielenie Zarządowi absolutorium, co uczyniono jednogłośnie.

Pani prezes podziękowała zebranym i przedstawiła najważniejsze zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz konieczność wprowadzenia zmian do Statutu, które zostały następnie przegłosowane. Wybrano też Małgorzatę Januchtę na pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu.

Prezes Marianna Węgrzyn przedstawiła następnie propozycję planu pracy na rok 2018. Uwzględniła w nim m.in. wycieczkę członków SPBiP do Trójmiasta, Rodzinny Piknik Sportowy połączony z IX Biegiem o Laur Brzezin, prowadzenie punktu przedszkolnego i świetlicy wiejskiej, odnawianie nagrobków i opiekę nad nimi. Poruszyła też temat zbliżającego się Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia, którego obchody planowane są 6 października 2018 roku. Po zatwierdzeniu programu działalności Stowarzyszenia na rok bieżący dyskutowano nad różnymi sprawami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

Na koniec pani prezes podziękowała za całoroczną współpracę pozostałym członkom Zarządu oraz wszystkim obecnym. Z okazji niedawnego Dnia Kobiet panowie złożyli wszystkim koleżankom życzenia i wręczyli każdej różę.

 /KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365